Vår pedagogik

Grunden i det pedagogiska arbetet är att se möjligheter för barnen att lära sig något under hela dagen. Dagbarnvårdarna kallar det vardagspedagogik.

I ett familjedaghem tillbringar ditt barn de flesta dagarna i lugn och trygg miljö i dagbarnvårdarens hem, tillsammans med 4-6 andra barn i olika åldrar. Blandade åldrar gör att barnen lär av varandra och de äldre får ta ett ansvar. Barnen tränar naturligt på empati, turtagning och andra sociala färdigheter.

Någon eller några dagar i veckan får barnen öva på att vara i större grupp, i en gemensam lokal där alla dagbarnvårdare från familjehemmet träffas för olika aktiviteter med barnen. Då kan grupperna delas in till exempel utifrån ålder och ditt barn får fler jämnåriga att leka med.

Familjedaghemmen följer Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg. 

Här kan du läsa om Allmänna råd för pedagogisk omsorg på Skolverkets hemsida.

Naturen är viktig

Barnen är ofta ute i naturen, ser och lär mer om djur och kan laga mat över öppen eld eller vildmarkskök. Barnen får många möjligheter att träna sin motorik och använda sin upptäckariver. 

Vardagspedagogik

Dagbarnvårdarna utformar varje år en arbetsplan och arbetar med det vi kallar vardagspedagogik. Det innebär att på ett naturligt sätt väva in områden från förskolans läroplan som matematik, språk, natur och hållbarhet i barnens aktiviteter och att uppmuntra deras egen nyfikenhet att utforska och lära. Tillsammans med barnen kan man också arbeta kring ett tema över året.

Dagbarnvårdarna gör en uppföljning och utvärdering av sina arbetsplaner tillsammans med sin chef. Resultaten lämnas till förskolans ledning och ingår i den pedagogiska omsorgens gemensamma kvalitetsarbete.

Dagbarnvårdarna arbetar med:

  • normer, värden, trygghet och trivsel
  • kommunikation och språk
  • skapande aktiviteter där leken är en av barnens viktigaste aktiviteter
  • naturaktiviteter och hållbar utveckling
  • barns möjligheter att få inflytande över vår verksamhet, där de ska känna sig delaktiga, kunna påverka och fatta beslut efter egen förmåga
  • vårdnadshavarens möjlighet att bli delaktig och få inflytande i verksamheten.

Familjedaghemmen arbetar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. Barn ska få känna sig trygga och uppleva glädje i vardagen. Alla barn ska känna sig lika mycket värda och få vara delaktiga, ha inflytande och rätt att lyckas.

Familjedaghemmens värdegrund

Vår gemensamma värdegrund styrker att vi är engagerade och närvarande i allt barnen gör under dagen. Vi lyssnar, bekräftar och ser alla barn, så att varje barn utvecklas och känner tillit till sin egen förmåga. Leken, fantasin och kreativiteten tillsammans med vårt utforskande arbetssätt leder till lärande som utgår från barnens nyfikenhet och intressen.

Naturen är ett viktigt pedagogiskt rum för oss. Små barngrupper gör att vi anpassar verksamheten utifrån barnens behov och intressen. Vi är här och nu, tillsammans med barnen. 

Uppdaterad: